Algemene voorwaarden

Algemeen

BOOST is aanbieder van verschillende diensten aan volwassenen, ouders, kinderen en jeugdigen, evenals aan personen/ instanties in het netwerk van de cliënten. De diensten betreffen trajecten in het kader van Jeugdzorg, gezinsbehandeling, individuele begeleiding/therapie.

Dienstverlening (hulpverlening) vanuit BOOST wordt onder meer verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet bescherming persoonsgegevens. Ook de beroepscodes van aangesloten beroepsverenigingen worden aangehouden.

BOOST hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

Aanmelding/Verwijzing

Aanmelding kan via de website of telefonisch.

Dienstverlening komt rechtstreeks tot stand zonder verwijzing bij onvergoede zorg (bijv. psychische hulp voor volwassenen) of via tussenkomst van een verwijzer vanuit de Jeugdwet. Verwijzer is bijvoorbeeld de huisarts of ander medisch specialist, gemeente of gecertificeerde instellingen.

Dienstverlening als therapie en coaching kan starten na het aangaan van een overeenkomst tussen BOOST en de cliënt. Trajecten in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling worden met verwijzing gestart na het tekenen van een zorgovereenkomst. Wij verzoeken u vriendelijk bij de intake uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Afspraken annuleren/wijzigen

Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd. Indien een afspraak te laat wordt geannuleerd of niet wordt nagekomen wordt er 50 euro in rekening gebracht. Indien de behandelaar afzegt, vervalt de verplichting tot betaling van betreffende consult. Annuleren van afspraken kan via de mail of telefonisch.

Beëindiging van dienstverlening

In onvergoede zorg kan de dienstverlening worden beëindigd door middel van een schriftelijke of mondelinge bespreking met behandelaar. Overige zorg kan beëindigd/tijdelijk gestaakt worden na behalen van de vastgestelde doelen, verstrijken van het geldigheidstermijn van de indicatie of bij afhandeling van een klacht. Dit wordt schriftelijk bevestigd.

Facturering en betaling

Onvergoede producten moeten binnen 30 dagen na ontvangst van factuur worden betaald. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen het termijn betaalt, sturen wij u een herinnering met een betalingstermijn. Indien dit verzuimd wordt, zal een incassobureau ingeschakeld worden en komen de kosten voor uw rekening.

Wanneer er sprake is van zorg in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling wordt de nota bij de gecontracteerde gemeentes ingediend. Er wordt maandelijks een bedrag naar de gemeente gefactureerd voor de werkzaamheden in deze maand overeenkomstig met de door de gemeente vastgestelde tarieven of achteraf voor de afgesproken trajectprijs.

Registratie en beheer persoonsgegevens

BOOST zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. BOOST beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen (elektronisch) cliëntdossier. BOOST draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens. Zie ook het kopje Privacy voor meer informatie. U kunt met uw behandelaar in gesprek gaan om het dossier in te zien. Wij zijn wettelijk verplicht dit dossier 15 jaar te bewaren.

Privacy en uitwisselen gegevens

De AVG wet wordt aangehouden. In de onvergoede zorg wordt er geen inhoudelijke informatie uitgewisseld met derden. Indien er een akkoordverklaring van cliënt is, kan terugkoppeling naar en overleg met de huisarts plaatsvinden. In het geval van een misdrijf zijn wij wettelijk verplicht melding hiervan te maken. BOOST wisselt gegevens uit met andere instanties indien dit relevant/ noodzakelijk is met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg in het kader van Jeugdzorg en gezinsbehandeling.

Klachtenregeling

In de zorgtrajecten in het kader van Jeugdzorg en Gezinsbehandeling is het een vereiste van de gemeente dat er een regiebehandelaar eindverantwoordelijk is voor het proces. In het geval van een klacht wordt dit met onze regiebehandelaar besproken. Indien nodig kan een externe klachtenfunctionaris worden geraadpleegd. Tijdens de verwerking van een klacht wordt het behandelproces tijdelijk gestaakt en wordt getracht een oplossing te vinden met cliënt.
Boost © 2023 CREATED BY VGI WEBSITES & ZO. PREMIUM WEBDESIGN SOLUTIONS.