Privacy

Algemeen

Graag informeren wij u via dit privacy statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. BOOST verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Onze gegevens

BOOST:
Mevrouw R. Beers, tevens handelend onder de naam BOOST
Praktijkadres: Hogeweg 8, 1935 AN Egmond- Binnen.
Telefoonnummer: 06 21 31 58 82
(maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
Kvk nummer: 78639271
Mail info@boost-nh.nl
Website www.boost-nh.nl
BOOST is niet wettelijk verplicht te beschikken over een functionaris voor gegevensbescherming.
Verwerking persoonsgegevens
Dit privacy statement is van toepassing op alle personen die de Website bezoeken of op degenen van wie BOOST in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerkt.
Personen van wie BOOST persoonsgegevens verwerkt zijn:
– onze cliënten en indien van toepassing van personen die het wettelijk gezag over hem / haar uitoefenen;
– onze relaties, de vertegenwoordigingsbevoegde personen bij onze relaties en/of de contactpersonen bij onze relaties;
– bezoekers van de Website;
– personen die contact met ons opnemen;
– personen van wie wij persoonsgegevens ontvangen in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, marketinguitingen, beveiliging en het beheer van ICT-systemen.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
– persoonsgegevens door u rechtstreeks aan ons verstrekt en/of via een derde die u daarvoor gevolmachtigd heeft;
– persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen;
– persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen.
Persoonsgegevens rechtstreeks door u verstrekt / via een derde die u daarvoor gevolmachtigd heeft:
– NAW gegevens;
– contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(-s);
– bankgegevens;
– eventueel: aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens (BOOST verkrijgt aanvullende (bijzondere) persoonsgegevens van u, indien u deze uit eigen beweging verstrekt (onder andere mogelijk via het contactformulier op de Website).
Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze Website of andere elektronische communicatiemiddelen. Dit kunnen gegevens zijn zoals:
– IP-adres (uniek identificatienummer van uw apparaat wanneer u verbinding maakt met internet) dat we gebruiken om uw belangstelling voor onze Website;
– uw surfgedrag op de Website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bezochte pagina’s en de wijze waarop door de Website wordt genavigeerd;
Zie hiervoor ook verder in deze verklaring over cookies.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare sociale media platforms zoals LinkedIn. Dit zijn namen en contactgegevens;
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.

Doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
– om uitvoering te geven aan onze bedrijfsvoering;
– in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder (het werven en selecteren van) personeel, administratie, beveiliging en beheer van ICT-systemen;
– om contact met u te onderhouden;
– de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen;
– het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken;
– om onze website te verbeteren en te beveiligen en in dat kader om gebruikersstatistieken op te stellen.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit is toegestaan op basis van één van de grondslagen uit de AVG. Wij baseren ons op de volgende grondslagen:
– indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
– toestemming;
– wettelijke verplichting;
– gerechtvaardigd belang.
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u onder andere doen door contact met ons op te nemen via info@boost-nh.nl .

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen uw persoonsgegevens langer moeten bewaren (bijvoorbeeld op basis van zeven jaar fiscale bewaarplicht):
– zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw toestemming hebt ingetrokken;
– zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk een half jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie verwijderen.

Verwerking door derden

Indien BOOST de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

Indien BOOST de gegevens laat verwerken door een verwerker, draagt zij zorg dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de melding van een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de gegevens die door hem worden verwerkt. BOOST ziet toe op de naleving van die maatregelen. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens worden door BOOST in beginsel niet doorgegeven buiten de buiten de EER (landen buiten de
Europese Economische Ruimte). Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en BOOST of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen BOOST en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

Afhandeling van uw verzoek

Afhandeling van uw verzoek
Een verzoek tot inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar en beperking kun u schriftelijk indienen bij BOOST, www.boost-nh.nl . Binnen één maand na u verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke manier. BOOST kan op grond van de wet uw verzoek weigeren, wij laten u dan de reden weten. BOOST kan ook vragen of u uw wilt legitimeren.

Recht op inzage

U hebt recht van inzage in en een afschrift van je persoonsgegevens. U krijgt dan kopieën, het origineel houden we zelf. In uitzonderlijke situaties kunnen we uw verzoek weigeren. Dat kan als de privacy van een andere persoon wordt geschonden en als dat belang zwaarder weegt dan uw belang.

Recht op rectificatie en correctie

U hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen en/of te rectificeren. U kunt bijvoorbeeld vragen om een eigen verklaring in het dossier op te nemen. U hebt ook het recht gegevens te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn.

Recht op beperking/afscherming

U hebt het recht om bepaalde gegevens af te schermen. Dit zorgt ervoor dat door uw genoemde personen geen inzage krijgen in (delen van) uw dossier.

Recht op verwijdering en vergetelheid

U hebt het recht om persoonsgegevens die niet juist zijn te laten verwijderen. In bepaalde situaties kunt u ons vragen om helemaal vergeten te worden. Dit betekent dat wij al uw gegevens anoniem maken, zodat ze niet meer aan u verbonden zijn. De gegevens in het digitale cliëntdossier kunnen in verband met de wettelijke bepalingen pas vijftien jaar na het laatste contact helemaal vernietigd worden.

Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens over te dragen. U kunt ons vragen of we de digitale persoonsgegevens die we van u hebben aan u overdragen of aan een andere organisatie.

Afhandeling van uw verzoek

Een verzoek tot inzage, rectificatie en aanvulling, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar en beperking kunt u schriftelijk indienen bij BOOST, www.Boost-nh.nl . Binnen één maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke manier. BOOST kan op grond van de wet uw verzoek weigeren. BOOST kan ook vragen of u uw wilt legitimeren.

Cookies

Door gebruik te maken van de Website kunnen cookies worden geplaatst; BOOST heeft toegang tot die cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die – tijdelijk of permanent
– op de computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de Website worden teruggestuurd naar de server.
BOOST gebruikt functionele en analytische cookies. Deze zorgen er- voor dat de Website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. BOOST maakt ook gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website. Met behulp van deze cookies zorgt BOOST er onder meer voor, dat u als bezoeker/ gebruiker van de Website bij een bezoek aan de Website niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Via de Website worden in dat kader onder andere cookies geplaatst van Google ten behoeve van Google Analytics. BOOST verwijst naar hetgeen hierna over is opgenomen in het Privacybeleid van Google.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen

BOOST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. BOOST adviseert daarom regelmatig dit privacy statement te raadplegen voor een update. De laatste gewijzigde versie is van 23 april 2021.

Vragen?

Vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je een e-mailbericht zenden aan info@boost-nh.nl Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Meld u dan eerst bij BOOST. Mochten we er dan niet onderling binnen een redelijke termijn uitkomen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Boost © 2023 CREATED BY VGI WEBSITES & ZO. PREMIUM WEBDESIGN SOLUTIONS.